Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DE
AZO AUDIOVISUAL S.L.

AZO AUDIOVISUAL S.L. quere informar que é responsable de todo o que se menciona no
seguinte texto legal e cuxa finalidade é poñer en coñecemento dos usuarios os dereitos
reservados pola sociedade AZO AUDIOVISUAL S.L. para o tratamento responsable da
información e dos datos que se consignen no sitio web www.azo.gal
A sociedade AZO AUDIOVISUAL S.L. advirte tamén aos destinatarios do seguinte texto legal a
súa total lexitimación para exercer as accións legais oportunas no caso de que se vulnere
algún dos dereitos que afecten á citada sociedade.

1. AZO AUDIOVISUAL S.L. en cumprimento da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da
Sociedade da Información e de Comercio Electrónico infórmalle:
A nosa denominación social é AZO AUDIOVISUAL S.L. con CIF B-27858208 e está inscrita no
Rexistro Mercantil de Pontevedra. O domicilio fiscal é Barrio de Ribadavia, Trav. das Calazas
15B en Vigo (Pontevedra). É titular do dominio www.azo.gal e do enderezo electrónico de
contacto info@azo.gal
2. AZO AUDIOVISUAL S.L. adouptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais
normativa que a compón, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos,
normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de
futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden
verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de
protección de datos.
3. AZO AUDIOVISUAL S.L. ten implantadas todas as medidas técnicas ao seu alcance para
garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recollida a través do
seu sitio web www.azo.gal
4. A información obtida por AZO AUDIOVISUAL S.L. dos distintos usuarios que visitan e
interactúan co sitio web www.azo.gal será rexistrada nun ficheiro automatizado propiedade de
AZO AUDIOVISUAL S.L. e que está inscrito no Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos.
5.  A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de informar dos distintos servizos que
presta a empresa e poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os
formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia
relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións
comerciais sempre relacionadas cos servizos de AZO AUDIOVISUAL S.L.
6.  O uso dos formularios, o envío de correos electrónicos ou  o emprego de outros
mecanismos de comunicación ofrecidos en www.azo.gal implican o consentimento expreso do
usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de AZO AUDIOVISUAL
S.L. coas finalidades detalladas no apartado 5.
7. Calquera usuario que o desexe pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición atendendo ao  previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro,
sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o
envío dunha solicitude escrita e firmada. Dita solicitude debe incluir o seu nome, apelidos e
fotocopia de DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio de
aqueles dereitos que desexe, a AZO AUDIOVISUAL S.L. Barrio de Ribadavia, Trav. das
Calazas 15B Vigo (Pontevedra). Este servizo non terá coste algún para o solicitante.

8. Cando un usuario accede ao sitio web de AZO AUDIOVISUAL S.L. pode quedar rexistro de
parámetros tales coma a dirección IP do usuario que se conecta, os sitios visitados, a data e a
hora de conexión e que non pretenderán, en ningún caso, unha finalidade que non sexa a
meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal do tipo de nome, enderezo,
teléfono ou enderezo electrónico que non poida ser solicitado co simple feito de navegar polas
páxinas existentes nun sitio web non estará dispoñible para AZO AUDIOVISUAL S.L. se o
propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
9. AZO AUDIOVISUAL S.L. resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen
necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida no seu sitio
web ou na configuración e presentación do mesmo.
10.  AZO AUDIOVISUAL S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no
seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que
estean na súa man para evitalos ou corrixilos.
11. A utilización non autorizada da información contida neste sitio web, así como a lesión dos
dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de AZO AUDIOVISUAL S.L. dará lugar ás
responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a este sitio web como o uso que
poida facerse da información contida no mesmo é responsabilidade exclusiva de quen o
realiza.
12. AZO AUDIOVISUAL S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se
poidan producir nin tampouco dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático
do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión
aos servizos e contidos de www.azo.gal ou dun mal funcionamento do navegador e do uso de
versións non actualizadas do mesmo.